Ga naar de inhoud

PRIVACY & Legal 

Algemene Voorwaarden - Privacy Policy - GDPR - Gebruikersvoorwaarden

Deze website is eigendom van Nestor NV

Kortrijksesteenweg 204
9830 Sint-Martens-Latem

Telefoon: 078/481 801
E-mail: info@nestor.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0642.970.240
Erkenningsnummers: VG.2142/U

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – versie 08/05/2017

1. Contractueel kader

1.1 De Algemene Voorwaarden vormen, samen met de ondertekende gepersonaliseerde offerte, de samenwerkingsovereenkomst (“Samenwerkingsovereenkomst”) tussen de klant (“Klant”) en Nestor (“Nestor”). Deze samenwerkingsovereenkomst regelt het ter beschikking stellen van werknemers (“Werknemers”) door Nestor voor de Klant. Elke aanvraag van de Klant voor een specifiek type Werknemer zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke gepersonaliseerde offerte die de bijzondere voorwaarden bepaalt. De bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst zijn van toepassing van zodra de Klant een aanvraag tot een Werknemer toevertrouwt aan Nestor; zelfs indien de Samenwerkingsovereenkomst op dat ogenblik nog niet getekend zou zijn. In dat geval wordt de aanvraag naar een Werknemer door de Klant beschouwd als een aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst. 

1.2. Het werkelijk ter beschikking stellen van een Werknemer door Nestor naar aanleiding van een aanvraag van de Klant gebeurt op basis van een weekcontract of een dagcontract (“Contract”) tussen de Klant en Nestor. Deze Contracten worden elektronisch naar de Klant verzonden elke vrijdag voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de Werknemer. Het Contract bepaalt, onder andere, de naam van de Werknemer, de periode van tewerkstelling tijdens de betreffende week, de functie, de plaats van tewerkstelling, het brutoloon en de (extra-) legale voordelen voor de Werknemer en het tarief van Nestor. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het ondertekenen en terugsturen van het ondertekende Contract. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van Nestor kunnen inroepen en zal Nestor de contractueel overeengekomen prestaties, kunnen factureren aan de Klant. De Contracten worden elke week stilzwijgend verlengd tenzij de Klant Nestor schriftelijk voorafgaand (ten laatste op donderdag) verwittigt. Bij gebreke waaraan worden de contractueel voorziene prestaties gefactureerd, conform hetgeen bepaald in artikel 5.4. 

1.3. Het Contract is de werkelijke ten uitvoerlegging van de Samenwerkingsovereenkomst. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de Samenwerkingsovereenkomst en het Contract, heeft het Contract voorrang. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de gepersonaliseerde offerte en de Algemene Voorwaarden, heeft de gepersonaliseerde offerte voorrang. 

1.4. In geval van nietigheid van een bepaling in de Samenwerkingsovereenkomst, zal deze door Partijen vervangen worden door een bepaling die zo veel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de nietige clausule. 

1.5. De Samenwerkingsovereenkomst verbindt alle Partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.


2. Informatie door de Klant


2.1. De Klant verbindt zich ertoe om, zowel bij aanvang als tijdens de duur van de samenwerking, alle noodzakelijke informatie en elke wijziging onverwijld en schriftelijk te communiceren aan Nestor. Zonder exhaustief te zijn betreft dit onder meer:

• De reden om beroep te doen op uitzendarbeid (vervanging/vermeerdering/uitzonderlijk werk/instroom). Bij motief instroom wordt eveneens het aantal tewerkstellingspogingen opgegeven en de tewerkstellingsperiode van de pogingen per werkpost;

• De al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;

• De dag-en weekprestaties van de Werknemer

• De verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de Klant, evenals de toekenningsmodaliteiten en alle wijzigingen aan de verloningsvoorwaarden;

• De vereiste beroepskwalificatie, de activiteiten die de Werknemer dient te verrichten;

• De ingevulde en ondertekende werkpostfiche conform het KB Uitzendarbeid ingeval van gezondheidstoezicht. De Klant bezorgt de correct ingevulde en ondertekende werkpostfiche aan Nestor voorafgaand aan de tewerkstelling;

• De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het resultaat van de eventuele (bijzondere) risico-evaluatie en het medisch onderzoek;

• Alle gegevens noodzakelijk voor de aangifte van Dimona en dit minstens 1 uur voor de start van de voorziene tewerkstelling;

• De aanvangsdatum en –uur van de Werknemer, alsook de datum en het uur waarop de prestaties worden beëindigd;

• Laattijdige aanwezigheid van de Werknemers of hun afwezigheid;

• Mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;

• Arbeidsongeval;

• Niet-hernieuwing van een Contract en de reden voor niet-hernieuwing;

• De nodige bewijsstukken in het kader van de uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

2.2. De Klant is als enige aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van alle bovenvermelde informatie en verbindt zich tot de betaling van de bijkomende facturen die hiervoor in rekening worden gebracht. 

2.3. Indien de Klant een tekortkoming in de kwalificaties van de Werknemer opmerkt, dient hij deze tijdens de eerste 3 uren-prestatie aan Nestor kenbaar te maken. Nestor is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid op het werk van de Werknemer, de laattijdige aanwezigheid of enige andere tekortkoming van de Werknemer. Na het verloop van deze 3 uren, heeft de Klant niet langer de mogelijkheid om het Contract te verbreken en kan Nestor de contractueel voorziene prestaties factureren aan de Klant. 


3. Beroep op uitzendarbeid


3.1. De Klant is als enige aansprakelijk voor de correcte toepassing van reden en termijnen voor uitzendarbeid; in dat kader zorgt de Klant voor de door de wet verplichte toelatingen en mededelingen in verband met het tewerkstellen van uitzendkrachten.

3.2. In geval Nestor een tewerkstellingsgarantie moet voorzien, zal de tewerkstelling van de Werknemer door de Klant overeenstemmen met de duur van deze tewerkstellingsgarantie. Indien de Klant de tewerkstelling van de Werknemer zou beëindigen voor deze periode, zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle bedragen die Nestor alsnog verschuldigd zou zijn, desgevallend verhoogd met de coëfficiënt of het tarief, zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst. 

3.3. In voorkomend geval kan de Klant beroep doen op opeenvolgende dagcontracten voor zover er, in hoofde van de Klant, een nood is aan flexibiliteit conform de wet en de CAO’s. De Klant draagt de bewijslast met betrekking tot de nood aan flexibiliteit en dient in voorkomend geval de bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure te respecteren. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten, is de Klant aansprakelijk voor alle vergoedingen en kosten die Nestor als gevolg hiervan zou verschuldigd zijn, desgevallend verhoogd met de coëfficiënt of het tarief, zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst.  

3.4. De Klant kan geen beroep doen op de diensten van Nestor in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de Klant Nestor hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de Werknemers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Nestor aan de Klant. 

3.5. De Klant mag de Werknemers enkel inzetten voor de uitvoering van zijn eigen activiteiten en mag hen in geen geval ter beschikking stellen van derde partijen. De Klant is als enige aansprakelijk voor elke onregelmatigheid ter zake en zal Nestor vrijwaren tegen alle mogelijke claims ingevolge onrechtmatige terbeschikkingstelling of verdoken uitzendarbeid, inclusief eventuele sancties, die Nestor ten laste worden gelegd door de overheidsinstanties (sociale zekerheid, fiscaal,…). Alle kosten en schade die Nestor hierdoor lijdt, vallen eveneens ten laste van de Klant. 


4. Tewerkstelling


4.1. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de Werknemer bij de Klant staat, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de Klant in voor de toepassing van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de Werknemer op gelijke voet moet behandelen met zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid enz. Indien de Klant ploegenarbeid, nachtarbeid of enige andere nieuwe regimes heeft ingevoerd, zal de Klant Nestor informeren over de wijze waarop deze moeten worden toegepast op de Werknemers, alsook zelf bijhouden welke rechtzettingen er moeten gebeuren en dit op eigen initiatief aan Nestor meedelen. Alle bijbetalingen zullen door Nestor aan de Klant worden doorgefactureerd overeenkomstig het tarief van toepassing op het moment van de rechtzetting. De Klant staat eveneens in voor het onthaal, de begeleiding en de introductie van de uitzendkrachten in de organisatie. 

4.2. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384, 3e alinea van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant. Bijgevolg is enkel de Klant aansprakelijk voor alle door de Werknemer aan derden berokkende schade. De Klant wordt aangeraden om een clausule uitzendarbeid in zijn verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid op te nemen. Nestor is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Werknemer aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant en evenmin in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen die aan de Werknemer worden toevertrouwd. Nestor is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in gelijk welke vorm, die eventueel door de Klant aan de Werknemer worden toegestaan. De Klant kan evenmin op Nestor beroep doen voor het terugvorderen van eventuele kosten die door de Werknemer werden gemaakt bij de uitoefening van zijn taak (vb. maaltijden in bedrijfsrestaurant, gebruik van telefoon voor privé-doeleinden). 

Indien de Werknemer in het kader van de uitvoering van zijn taak, gebruik dient te maken van een bedrijfswagen, dan zal de Klant zorgen voor een omniumverzekering van de betreffende bedrijfswagen. Bij gebreke daaraan, zal, in geval van schade, de Klant zelf instaan voor de volledige schade.
4.3. De Werknemer geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de Klant voor wat betreft de arbeidsveiligheid en hygiëne. De Werknemer mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche is vereist, zoals vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst. De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, het herstel en het behoud in normale en gebruiksklare staat ervan, zelfs indien Nestor instaat voor de levering van deze middelen bij aanvang van de tewerkstelling. 

4.4. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord van Nestor, mag de Werknemer alleen normale werkzaamheden verrichten, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk of werkzaamheden op de hoogte, en is het de Klant verboden de uitzendkracht te belasten met een opdracht die verschillend is van degene waarvoor de Werknemer ter beschikking werd gesteld door Nestor. 

4.5. Indien een Werknemer betrokken is in een arbeidsongeval, zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Nestor verwittigen en alle nodige informatie doorgeven voor het opstellen van de aangifte van het arbeidsongeval. Bij uitstel of verzuim van deze verplichting, kan de Klant rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. 

4.6. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van weerverlet aan Nestor. Dit dient schriftelijk te gebeuren met vermelding van de werfplaats en dit binnen het uur na aanvang van het uurrooster van de Werknemer. Nestor neemt de aangifte aan de RVA op zich. Het niet tijdig en schriftelijk en/of onvolledig verwittigen, heeft tot gevolg dat de voorziene uren van die dag aan de Klant worden uitbetaald en aldus aan de Klant zullen gefactureerd worden conform artikel 5.4. 


5. Loon – Tarief


5.1. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, hebben de Werknemers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten (kosten eigen aan de werkgever, tussenkomst woon-werkverkeer) alsof ze door de Klant in vaste dienst zouden genomen worden. Verzekeringen en andere voordelen worden niet als looncomponent beschouwd. Bij gebreke van een CAO voor het bedrijf of de sector van de Klant of indien er in de cao geen tussenkomst is voorzien voor werknemers die met privé-vervoer komen, wordt de cao voor uitzendarbeid toegepast. De kosten worden daarna volgens de barema’s van het sociaal abonnement berekend.

5.2. De maandag volgend op de prestaties wordt een prestatiestaat getekend door Werknemer en Klant (of zijn aangestelde of mandataris). De Klant bevestigt hiermee de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden door de Werknemer. Deze ondertekende prestatiestaat zal onverwijld en ten laatste de daarop volgende dinsdag om 12u aan Nestor worden bezorgd voor een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Nestor. 

5.3. De Klant is als enige aansprakelijk voor het (toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van Nestor kunnen inroepen en zal Nestor de werkelijk door de Werknemer verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant. Elk begonnen kwartier geldt als een volledig kwartier en voor elke werkdag zal er minimum 3 uur prestaties gefactureerd worden. 

5.4. Nestor factureert wekelijks: 

• De overeengekomen coëfficiënt of het overeengekomen uurtarief, zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst, toegepast op alle prestaties, zoals bepaald in artikel 5.3. 

In dit kader worden alle door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en betaalde vrije uren en dagen zoals (extra-) legale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, gewaarborgd loon bij ziekte en klein verlet enz. waar de Werknemer ook recht op heeft, of waartoe het recht werd opgebouwd tijdens de tewerkstelling bij de Klant, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant;
• De zichtwaarde van de maaltijdcheques (i.e. de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheque) aan een coëfficiënt van 1,69;

• Alle overige looncomponenten, zoals bepaald in artikel 5.1 die niet als prestatie in rekening werden gebracht.;

• Indien van toepassing: de Dimona-aangifte (forfaitaire prijs van € 0,31 per gepresteerd of daarmee gelijkgesteld uur) en het verplicht geneeskundig onderzoek (forfaitaire kost van € 65);

• Verhoogd met de toepasselijke BTW;

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, shifturen, werk in ploegen, bij nacht, op zon-en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de Klant ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de Klant gefactureerd overeenkomstig dezelfde coëfficiënt of tarief als bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst.
5.5. De facturen van Nestor zijn betaalbaar op 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding. Bij het uitblijven van betaling binnen 15 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interestvoet van 12,5 % op jaarbasis. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal van rechtswege, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van € 125 per onbetaalde factuur. Nestor heeft daarnaast het recht om voor elke aanmaning een administratieve kost van € 7/aanmaning aan te rekenen. De laattijdige betaling van één factuur maakt alle andere, nog niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Nestor is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief nalatigheidinteresten, schadevergoeding, invorderings-en gerechtskosten) in mindering te brengen van alle bedragen waarop de Klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.

5.6. Facturen kunnen door de Klant enkel betwist worden binnen de 8 dagen mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven aan Nestor en waarbij de reden van betwisting omstandig worden uiteengezet. Na verloop van deze termijn is er geen protest van de factuur meer mogelijk en wordt deze geacht te zijn aanvaard door de Klant.

5.7. In geval van schriftelijke ingebrekestelling, dagvaarding van de RSZ of enige andere teken dat de solvabiliteit van de Klant aan het wankelen is gebracht, vervallen alle door Nestor toegekende betalingsmodaliteiten en worden alle openstaande facturen, al dan niet vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. In dergelijk geval heeft Nestor het recht om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop alle vervallen facturen vereffend zijn. Nestor draagt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid en de Klant zal Nestor vrijwaren voor elke aansprakelijkheidsvordering. 

5.8. Tot waarborg voor de terugbetaling van alle door de Klant aan Nestor verschuldigde sommen op grond van deze overeenkomst, kent de Klant aan Nestor een pand toe op:

• alle huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover of bij Nestor, waarbij Nestor, als schuldenaar, erkent uitdrukkelijk kennis te nemen van dit pand;

• alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, van welke aard of uit welke hoofde ook, waarbij de Klant er zich toe verbindt uitdrukkelijk mee te werken aan de betekening en de uitoefening van dit pandrecht door Nestor. Het gaat onder meer om, zonder limitatief te zijn, handelsvorderingen, vorderingen op cliënten, vergoedingen uit hoofde van prestaties, leveringen of diensten, vordering uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet – of andere financiële instellingen, vorderingen aangaande schadevergoedingen,…

Dit pand zal enkel door Nestor worden uitgeoefend tot terugbetaling van alle door de Klant aan Nestor verschuldigde sommen. Elk bedrag dat door Nestor ontvangen wordt in het kader van de inpandgegeven schuldvorderingen en die de door de Klant aan Nestor verschuldigde sommen overstijgt, zal door Nestor aan de Klant worden betaald.
5.9. Voor Klanten die zelf een Werknemer aanbrengen maar niet in de mogelijkheid zijn om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, biedt Nestor de dienst payrolling aan. De door de Klant aangebrachte werknemer komt dan onder contract bij Nestor en werkt bij de Klant. Nestor zorgt voor de arbeidsovereenkomst met de werknemer, betaling van het loon, patronale bijdragen en de volledige loonadministratie. Deze diensten worden verleend volgens een tarief zoals vastgelegd in de gepersonaliseerde offerte. Voor de facturatie aan de Klant gelden voor het overige de principes zoals voorzien in artikel 5.4. 


6. Bijzondere verbintenissen van de klant


6.1. De Klant verbindt zich om de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst strikt na te leven. Van zodra de Klant zijn wettelijke verplichtingen en/of of de voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst niet naleeft, heeft Nestor het recht om zijn Werknemer(s) onmiddellijk (i.e. zonder voorafgaande opzeg, verwittiging of ingebrekestelling) terug te halen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn of enige aansprakelijkheid te lopen. 

6.2. De Klant (daaronder inbegrepen alle vennootschappen die behoren tot dezelfde groep, moeder-of dochtervennootschap of verbonden vennootschappen, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen) verbindt zich ertoe om, zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van Nestor, de Werknemer niet rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of te werk te stellen op welke wijze of in welke hoedanigheid dan ook en dit vooraleer de Werknemer 990 uren gepresteerd heeft via Nestor. Ook niet nadat de terbeschikkingstelling van de Werknemer beëindigd werd in de mate dat er nog geen 990 uren via Nestor gepresteerd werden. Indien de Klant (daaronder inbegrepen alle vennootschappen die behoren tot dezelfde groep, moeder-of dochtervennootschap of verbonden vennootschappen, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen) met de Werknemer een arbeidsverhouding (in de meest ruime betekenis: elke vorm van samenwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks (via een derde of een ander uitzendkantoor) en in welke hoedanigheid dan ook) aangaat voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant aan Nestor, bij wijze van vergoeding voor de geleden schade, een bedrag betalen dat gelijk is aan 23% van het gemiddeld bruto jaarsalaris van de Werknemer, met een minimumbedrag van € 5.000,00. 

Onder het bruto jaarsalaris van de Werknemer wordt verstaan:
• indien de Werknemer reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon (zoals vermeld op het Contract) x de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur x 13/3 x 13,92

• indien de Werknemer nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende uurloon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant) x het voorziene rooster zoals opgegeven in de gepersonaliseerde offerte (of bij gebreke daaraan het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week) x 13/3 x 13,92

De arbeidsduur van de Werknemer wordt berekend volgens de Q over S-methode, waarbij Q gelijk staat aan de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de Werknemer met inbegrip van de betaalde inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering en waarbij S gelijk staat aan de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer met inbegrip van de betaalde inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering in een functie analoog aan die van de Werknemer. Voor een Werknemer met voltijds rooster zal Q gelijk zijn aan S.
Partijen zijn akkoord dat de forfaitaire schadevergoeding gebaseerd is op de kosten die de Klant zou moeten besteden aan de prospectie, screening en selectie van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals op de schade geleden door Nestor. Nestor behoudt zich evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade de hogere genoemde vergoeding overstijgt.  
De bepalingen van dit artikel gelden evenzeer voor kandidaat-Werknemers die door Nestor worden voorgesteld aan de Klant en voordat de arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en Nestor en/of de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Klant en Nestor werd getekend. De bepalingen van dit artikel blijven eveneens van toepassing indien een Werknemer op grond van artikel 6.1. wordt teruggetrokken omwille van een contractuele tekortkoming van de Klant.

7. Duur van de overeenkomst – persoonsgegevens - toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


7.1. De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor telkens een nieuwe periode van 1 jaar. Partijen hebben het recht om de Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen bij het aflopen van elke periode van 1 jaar en dit met een voorafgaande opzeg van 3 maand. De opzeg wordt per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en wordt geacht te zijn gegeven op de datum van ontvangst van de aangetekende zending. De Klant erkent uitdrukkelijk dat bepaalde verplichtingen van de Samenwerkingsovereenkomst verdere uitwerking hebben na afloop van de opzegtermijn, in het bijzonder maar zonder daartoe beperkt te zijn, met betrekking tot hetgeen bepaald in artikel 6.2.

7.2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst aan de Klant worden meegedeeld, gebeuren uitsluitend met als doel de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Voor de eigen verwerking die de Klant verricht van de persoonsgegevens van de Werknemer, dient de Klant te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Klant erkent hiertoe de wettelijke bepalingen te zullen naleven.

7.3. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement met afdeling Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil betreffende deze overeenkomst als plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan, al behoudt Nestor zich steeds het recht voor om naar eigen inzichten eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst voor een andere territoriale bevoegde rechtbank in te leiden.


 

PRIVACY POLICY UITZENDKRACHTEN en KANDIDAAT-UITZENDKRACHTEN NESTOR NV

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie Nestor NV gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

Nestor NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 204 - 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0642.970.240, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Nestor NV verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze uitzendkrachten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
Foto’s en video’s
Payrollinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
Uw loon en loonfiches;
Evaluatieformulieren;
Informatie over het aantal kinderen en uw burgerlijke staat

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?


Uw payrollinformatie wordt verzameld met het oog op onze loonadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.
Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens het inschrijvingsproces op mijn.nestor.be evenals sollicitatiegesprekken enevaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.
Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.
Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden.


5. Duur van de verwerking


De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden bijgehouden de periode zolang noodzakelijk voor het vinden van een . Na het verstrijken van de termijn van 3 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.
De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 7 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 7 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

6. Wat zijn uw rechten als uitzendkracht?

Recht op toegang en inzage
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat wel profiling en u zult door ons wel aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
In bepaalde gevallen hebt u het recht u te verzetten tegen deze geautomatiseerde besluitvorming.

Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie.
Nestor NV - Kortrijksesteenweg 204 - 9830 Sint-Martens-Latem; 09/371.94.78

Klachten
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

7. Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat Prato vzw, met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
Uw naam, voornaam en e-mailadres worden doorgegeven aan onze IT-providers Prato, Combell en onze cloud-providers Pipedrive, Zoho, Google, met als doel het beheren van uw account;
Doorgifte aan provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques Edenred;
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan Mediwet, die instaat voor de wettelijke medische controles voorafgaand aan een tewerkstelling bij een werkgever waar dit noodzakelijk is.
Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw naam, voornaam, adres, geboortedatum zullen ook worden doorgegeven aan onze klanten ingeval u uw arbeidsprestaties daar zult aanvatten.

Uw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid


Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen

Gebruik van virusscans, firewalls, …
Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
Geen onbeveiligde harde schijven
Versleutelde e-mails
Toegangsbeveiliging tot gegevens
Encryptie van gegevens
Geen onbeveiligde back-ups
Werken op beveiligde harde schijven


Organisatorische maatregelen

Welbepaalde personen hebben toegang
Procedure voor incidentenbeheer
Policy voor werknemers & medewerkers
Opleiding van werknemers & medewerkers
Vertrouwelijkheidsclausules

 

NTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nestor NV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Nestor NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nestor NVde grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Nestor NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nestor NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Nestor NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Nestor NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

HET GEBRUIK VAN COOKIES.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.